Konwencja AETR. Co reguluje? Jakiego transportu dotyczy?

Konwencja AETR

Konwencja AETR reguluje kwestie związane z pracą kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy i osób poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz na terytorium krajów, które podpisały tę konwencję – przez pojazdy zarejestrowane w tych krajach o DMC większej niż 3,5 t. Została uchwalona w Genewie w 1970 roku.

W Polsce 🇵🇱 ostatecznie przepisy AETR obowiązują od 1992 roku, będąc tym samym jednym z kilkudziesięciu Państw, które zgodnie z podpisaną Konwencją AETR zobowiązują się do uwzględnienia ich w swoich systemach prawnych.

Co ważne Konwencja AETR wiąże się ze spełnieniem następujących warunków:

1. Wskazanie minimalnego wieku kierowcy:

  • 18 lat (jeśli transport drogowy rzeczy odbywa się pojazdami o DMC mniejszej lub równej 7,5 t), albo 21 lat (w pozostałych przypadkach).
  • W przewozach pasażerskich minimalny wiek kierowcy wynosi 21 lat, oraz co najmniej rok prowadzenia działalności kierowcy przydzielonego do przewozów towarowych, pojazdami o DMC 3,5 t z zamiarem ubiegania się o stanowisko kierowcy przewozów pasażerskich na trasach powyżej 50 km od wskazanego miejsca bazy pojazdu.

2. Posiadanie odpowiedniego doświadczenia:

  • Prowadzenie pojazdów cięższych niż 7,5 t po ukończeniu 18 roku życia, potwierdzone świadectwem kwalifikacji zawodowych.

Czas pracy kierowców i odpoczynku w przewozach drogowych, a Konwencja AETR:

  • Dzienny okres prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 9 godzin, z możliwością wydłużenia do 10 godzin, nie więcej niż dwa razy w tygodniu.
  • Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może być dłuższy niż 56 godzin.
  • W ciągu każdego 24-godzinnego okresu – dzienny czas odpoczynku powinien trwać co najmniej 11 kolejnych godzin, z możliwością skrócenia do minimum kolejnych 9 godzin, w następstwie czego traktowany jest jako skrócony okres odpoczynku. Kierowca ma możliwość skorzystania maksymalnie z trzech skróconych okresów odpoczynku między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.
  • Obowiązkowy odpoczynek tygodniowy dla kierowcy z zachowaniem 45 godzin / wymiar skrócony z zachowaniem co najmniej 24 godzin.
  • Konieczność skorzystania z 45-minutowej przerwy, dzielonej na dwie części: po 4,5 godzinach jazdy, z zachowaniem minimum 15-minutowej oraz 30-minutowej przerwy.

O autorze:

Scroll to Top